Användarvillkor

Användarvillkor: Din (“du”, “er”) användning av denna webbplats, www.norgine.com, (“Webbplatsen”) omfattas av dessa användarvillkor såsom de formuleras av Norgine B.V. (“NBV”) (“Vi”, “oss”, “vår”). Genom att använda Webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor och de dokument som häri refereras till. Använd inte webbplatsen om du inte godkänner dessa villkor.

Om oss

Norgine B.V. är ett företag som är registrerat i Nederländerna med organisationsnummer 30127007. Företaget har sitt säte på Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederländerna, och här finns en lista över styrelsen finns tillgänglig. Webbplatsen: Vi kan dra tillbaka eller ändra Webbplatsen och det material som publiceras på den, eller begränsa tillgången till hela eller vissa delar av Webbplatsen och materialet där utan förvarning och utifrån vårt eget gottfinnande. Tillägg till Webbplatsen träder i kraft när de läggs upp på Webbplatsen. Vi har inget ansvar att tillhandahålla sådana tillägg.

Immaterialrätt

All immaterialrättslig egendom på Webbplatsen och det material som förekommer på Webbplatsen, inklusive produktnamn, logotyper, bilder och domännamn ägs eller används under licensavtal av oss eller våra dotterbolag, om inte annat redovisas, med ensamrätt. Du får reproducera sidor från Webbplatsen för privat, icke-kommersiellt, bruk om du uppger sidornas källa och inte publicerar eller modifierar dessa kopior. Du får i övrigt inte använda någon sida på Webbplatsen utan vårt i förväg givna skriftliga tillstånd som kan sökas via sverige@norgine.com. Inget som ryms häri ska tolkas som att det överför licenser eller rättigheter till vår immaterialrättsliga egendom eller tredje parts immaterialrättsliga egendom.

Tillförlitlighet

Webbplatsen innehåller information om Norgines produkter (kollektivt kallade “Produkter”) som är godkända (för användning av människor) av tillsynsmyndigheter på alla platser där Produkterna licensieras. Sådan information är endast avsedd att användas i informationssyfte och får inte användas för självdiagnos. Råd från läkare eller andra behöriga sjukvårdsupplysare ska alltid sökas innan köp och/eller användning av någon av produkterna. Webbplatsen är inte en annons. Den tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte ett bindande tjänsteerbjudande i något avseende. Material som publiceras på Webbplatsen är inte avsett som rådgivning och ska heller inte betraktas som sådan.

Sekretess och Cookies

Vi hanterar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy och cookiepolicy. Genom att använda Webbplatsen godkänner du hantering i enlighet med sekretesspolicyn och cookiepolicyn och garanterar att alla uppgifter du tillhandahåller är korrekta.

Länkar

Du får lov att länka till Webbplatsen, men endast om detta sker på ett rättvist och lagligt sätt och inte skadar eller utnyttjar vårt goda rykte. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning dra tillbaka länkningstillstånd. Upprätta inte en länk som antyder att samarbete, godkännande eller rekommendation från oss föreligger, om så inte är fallet. Du får inte länka från en webbplats som inte tillhör dig. Skapa inte heller andra länkningar eller inramningar till Webbplatsen utan vårt i förväg givna skriftliga tillstånd som kan sökas via sverige@norgine.com. Länkar till andra webbplatser från denna Webbplats ges endast i informationssyfte, och innebär inte att vi rekommenderar eller samarbetar med organisationerna bakom dessa webbplatser. Vi styr inte innehållet på dessa webbplatser, tar inget ansvar för dem och frånsäger oss allt ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av din användning av dem.

Virus, hackare och attacker

Du får:

  • bara använda Webbplatsen i lagliga syften
  • inte missbruka Webbplatsen genom att medvetet föra in virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illasinnat eller tekniskt skadligt. (“Skadligt Material”)
  • inte försöka skaffa obehörig åtkomst till Webbplatsen, servern som Webbplatsen lagras på eller någon annan server, dator eller databas som har koppling till Webbplatsen
  • inte attackera Webbplatsen genom så kallade DoS- eller DDoS-attacker

Vi anstränger oss i rimlig utsträckning för att säkerställa att Webbplatsen är fri från Skadligt Material, men kan inte garantera detta, och påtar oss inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av Skadligt Material på dina datorutrustningar, dataprogram, data eller annan immaterialrättslig egendom efter användning av Webbplatsen eller nedladdning av material från Webbplatsen eller annan webbplats som länkats till från Webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen och materialet som visas på Webbplatsen ges “i befintligt skick”, utan några utfästelser, förutsättningar, garantier eller andra slags villkor gällande riktighet, fullständighet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vi frånsäger oss uttryckligen alla eventuella utfästelser, förutsättningar, garantier eller andra villkor som annars kan vara underförstådda i lagstiftning, praxis eller sedvanerätt med avseende på Webbplatsen eller materialet på Webbplatsen. Vi påtar oss inget ansvar om Webbplatsen av någon anledning skulle vara otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period. Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuell tillit som Webbplatsens besökare eller någon som informerats om innehållet på Webbplatsen sätter till materialet som publiceras på Webbplatsen. Vi påtar oss inget ansvar för direkta, indirekta eller efterföljande förluster eller skador, inklusive men inte begränsat till, bortfall av inkomst, lön eller vinst, förlorad användaråtkomst eller dataförlust, vare sig detta orsakats av förseelse (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller liknande, med avseende på användning, oförmåga att använda, eller resultatet av användning av Webbplatsen eller eventuella webbplatser som länkats till från Webbplatsen, samt eventuellt material som lagts upp på Webbplatsen. Inget i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår vårdslöshet, eller vårt ansvar för bedrägligt uppgiftslämnande eller oriktigt hanterande av väsentlig omständighet, eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas under tillämplig lagstiftning.

Giltighet

Om någon del av användarvillkoren, sekretesspolicyn eller cookiepolicyn är eller blir olaglig, ogiltig eller ogenomförbar påverkas inte lagligheten, giltigheten eller genomförbarheten hos andra delar i användarvillkoren, sekretesspolicyn eller cookiepolicyn.

Förhållande

Användarvillkoren, sekretesspolicyn och cookiepolicyn innebär inte att ett partnerskap mellan dig och NBV bildas, och ingen part kan heller agera för den andres räkning.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor styrs och tolkas i enlighet med nederländsk lagstiftning och omfattas av nederländska domstolars exklusiva behörighet.

Kontakt

Kontakta sverige@norgine.com med eventuella frågor om materialet på Webbplatsen.

Tack för ditt besök på Webbplatsen.

Recetpfritt på apotek när du behöver.

Därför bli man förstoppad

Stress och slarv med maten?
Alla blir hårda i magen ibland.

Så använder du MOVICOL®

Drickfärdig eller i dospåse – MOVICOL® är enkel att använda.

Läs alltid bipacksedeln noga före användning

MOVICOL®, oral lösning i dospåse samt pulver till oral lösning. Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid. Indikation: Läkemedel för behandling av kronisk förstoppning hos vuxna och ungdomar (12 år och över). MOVICOL® är även verksamt vid upplösning av fekalom, definierad som svårbehandlad förstoppning med ansamling av faeces i rektum och/eller colon. Dosering: Kronisk förstoppning: MOVICOL®, pulver till oral lösning: 1 dospåse 1-3 gånger dagligen. Varje dospåse löses upp i 125 ml vatten. MOVICOL®, oral lösning i dospåse ska tas direkt från dospåsen. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar ska läkare kontaktas. Fekalom: MOVICOL®, pulver till oral lösning: 8 dospåsar dagligen. 8 dospåsar lösas upp i 1 liter vatten och intas inom 6 timmar. MOVICOL®, oral lösning i dospåse ska tas direkt från dospåsen och det rekommenderas att man dricker 1 liter extra väske varje dag. En behandlingskur vid fekalom ska normalt inte överstiga 3 dagar. Diagnosen fekalom måste bekräftas av läkare. Kontraindikationer: Använd inte MOVICOL® vid tarmperforering/obstruktion, tarmvred, svåra inflammatoriska tarmsjukdomar, toxisk megakolon eller vid allergi mot innehållsämnen. Varningar och försiktighet: Vätskan i MOVICOL® efter rekonstitution med vatten eller i oral lösning i dospåse ersätter inte det vanliga vätskeintaget. Absorptionen av andra medicinska produkter kan tillfälligt minskas vid användning av MOVICOL®. Innehåller natrium, kontakta läkare om särskilt råd att följa en diet med lågt saltinnehåll. Om förtjockningsmedel behövs för att kunna svälja annat läkemedel kan MOVICOL® motverka effekten av förtjockningsmedlet. Interaktioner: Makrogol ökar lösligheten av läkemedel, som är lösliga i alkohol och relativt olösliga i vatten. Andra läkemedel ska inte tas oralt en timme innan, samtidigt eller en timme efter intag av MOVICOL® De vanligast biverkningarna: Buksmärta, diarré, kräkning, illamående, dyspepsi, bukdistension, borborygmi, gasbildning och anorektalt obehag. Fertilitet, graviditet och amning: Kan användas under graviditet och amning. Det finns begränsad mängd data om effekter på fertilitet. Kontakt: Norgine Sverige AB, www.norgine.se. Översyn av produktresumén: Oral lösning i dospåse. 2023-03-27. Pulver till oral lösning 2023-04-19. För ytterligare information se www.fass.se. SE-GE-MOV-2300018

Norgine
Norgine